ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1990 Washtenaw County ATHENA Jean Fagan
2006 Washtenaw County ATHENA Jennifer Leach
2012 Washtenaw County PowerLink Lori Shepard
1989 Washtenaw County ATHENA Andrea Linn
2012 Washtenaw County ATHENA Danielle Plunkett
2005 Washtenaw County ATHENA Janet Davies McDermott
2013 Washtenaw County PowerLink Dr. Sujata Bhakta
2016 Washtenaw County ATHENA Carol Hutchins
1988 Washtenaw County ATHENA Polly Miller
2011 Washtenaw County ATHENA Kristen L. Holt
2004 Washtenaw County ATHENA Pamela Jones-Sexton
2016 Washtenaw County Youth Leadership Emily Torrance
2010 Washtenaw County ATHENA Michelle Richards
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2015 Washtenaw County ATHENA Cheryl Elliott
2014 Washtenaw County Organizational Leadership Stephen Ranzini
2009 Washtenaw County ATHENA Yodit Mesfin-Johnson
2002 Washtenaw County ATHENA Ruth Ann Jamnick
2014 Washtenaw County ATHENA Isabele Schulz
2016 Washtenaw County Organizational Leadership Sue Schooner