ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1993 Washtenaw County ATHENA Jean Ward
2010 Washtenaw County PowerLink Laura Spear
1992 Washtenaw County ATHENA Monica Sacks
2011 Washtenaw County PowerLink Laura Morris
1991 Washtenaw County ATHENA Lanore Currie
2013 Washtenaw County ATHENA Rebecca Johnston