ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1999 Grand Ledge ATHENA Jo Jo Layman
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
2016 Washtenaw County ATHENA Carol Hutchins
1992 Lansing ATHENA Patrick D. Hanes
2002 Washtenaw County ATHENA Ruth Ann Jamnick
1989 Jackson ATHENA Linda M. Furgason
1994 Shiawassee/Owosso ATHENA Nancy McIntyre
2007 Bay City ATHENA Dee Dee Wacksman
2014 Shiawassee/Owosso ATHENA Tricia Murphy Alderman
2013 Shiawassee/Owosso ATHENA Lori Young Rowlison
2005 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Ginna Holmes
2009 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Joanne Gilbert
2016 Shiawassee/Owosso ATHENA Marlene Webster
1997 Bay City ATHENA E. Dorothy Watrous
2000 Lenawee/Adrian ATHENA Irene Garcia-Solis
2011 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sharon Fenton
2010 Marshall ATHENA Barbara Cooke
1999 Jackson ATHENA Sandy Petykiewicz
2003 Lansing ATHENA Theda Rudd
2015 Marshall ATHENA Kay Mead