ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1982 Lansing ATHENA Dr. MaryLee Davis
1983 Lansing ATHENA Lucille E. Belen
1984 Lansing ATHENA Sister Mary Janice Belen
1985 Lansing ATHENA Alyson W. Steele
1986 Jackson ATHENA Elaine Lewis
1986 Lansing ATHENA Martha Mertz
1987 Lansing ATHENA Marcia Jensen Spencer
1987 Jackson ATHENA Shirley Zeller
1988 Lansing ATHENA Hortense G. Canady, PhD
1988 Jackson ATHENA Carol Moss-Cash
1988 Shiawassee/Owosso ATHENA Kay Snell
1988 Washtenaw County ATHENA Polly Miller
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
1989 Jackson ATHENA Linda M. Furgason
1989 Shiawassee/Owosso ATHENA Janet Washburn
1989 Washtenaw County ATHENA Andrea Linn
1990 Washtenaw County ATHENA Jean Fagan
1990 Jackson ATHENA Carol F. Kobert
1990 Shiawassee/Owosso ATHENA Christine Mitchell
1990 Lansing ATHENA Debbie Stabenow